Privacy

PRIVACY BELEID VAN BOWLING CLUB HELIOS

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die bowling club Helios (hierna: “BC Helios”) verwerkt van haar leden, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van BC Helios of om een andere reden persoonsgegevens aan BC Helios verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.    Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

BC Helios, adres, telefoonnummer

De functionaris leden/sponsorbeheer is bereikbaar via info@bc-helios.be

2.    Welke gegevens verwerkt BC Helios en voor welk doel

 • In het kader van jouw lidmaatschap worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
  • Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • Adresgegevens, eventueel postadres
  • Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
 • BC Helios verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor volgende doeleinden
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor certificering van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  • Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van BC Helios,
  • Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bv. Van lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te handelen,
 • Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap of overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met BC Helios en je te informeren over de ontwikkelingen van BC Helios

E-mail berichtgeving (opt-out):

BC Helios gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van BC Helios

Afmelden voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via info@bc-helios.be of via een afmeldlink onderaan de mailing.

3.    Bewaartermijnen

BC Helios verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap, behalve in geval van conflict. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.    Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BC Helios passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan BC Helios gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met deze verwerker hebben we een verwerkersovereenkomst.
 • Indien BC Helios je persoonsgegevens door stuurt aan een 3e instantie (bv. VBSF) verzekert BC Helios zich ervan dat deze 3e instantie zich houdt aan de geldende wetgeving,

5.    Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

 • Via de ledenadministratie van BC Helios kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BC Helios zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren,
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere ) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie,
 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop BC Helios je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de coördinator gegevensbescherming.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan de coördinator gegevensbescherming of de ledenadministratie info@bc-helios.be

6.    Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.